Wüsseschaft bewiest, …

… dass mir besseri Mensche sind, will mir e Schwöster hend! Für de Wuchestart es bitz Wüsseschaft für Zwüscheddure 🧐

Science Reveals: That Having A Sister Makes You A Better Human Being

Go top